ನಾಯೆರ್ ಬಾರಿಯೆರ್….ನಾಲೆರು ಮಾದಾಯೆರ್


saguvali1

ಪುಗೆಲ್ಡ್ ಬೈರಾಸ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಡುನು ಬೆರಿಕಟೆ ನೇಲ್ಪಾವೊಂದು ಅಮ್ಮೆರ್ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.”ಮೆಲ್ಲ ಪತೊನುಂಬೆ”ಪಿರ ತಿರ್ಗ್ದ್ ಪಂಡೆರ್. ಎಲ್ಯ ಮಡು ಎನ್ನ ಪುಗೆಲ್ ಡ್. ಮಡುತ ಅರು ಪುಗೆಲ್ ಗ್ ಒತ್ತುನಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಗೆಲ್ಗ್ ಪಗತ್ ದ್ ನಡತೆ.”ಅಞ…ದೂರ” ಪಂತಿ ಪೆರೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಕೀರನ್ನೆ ಕೇನ್ನಗ “ಒಂಜಿ ನಾಯೆರ್ ಬಾರಿಯೆರೆ..ಒಂತೆ ದೂರ.”. ಪಂಡೆರ್. ಅಮ್ಮೆರ್ಡ ಬುಡ್ಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಡಲಾ ಪಕೀರನ್ನೆ ದಿಂಜ ಪಾತೆರುನಾರತ್ತ್.ಆರಾಂಡ್ ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ . ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಪುನಿಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಪಂತಿ ಪೆರೆವೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್.ನರಮಾನಿ ಪೋನಗ ಸಾದಿ ತೆಲವೆರ್.ಅರೆನ್ ಪಾತೆರ್ಪವುನಕುಲೆ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲವೆರೆಗ್ ತಮಾಸೆ. ಪಾತೆರ್ಯೆರ್ಡಲಾ ದೊಂಡೆದ ಉಲಯಿಡೆ..ನರಕ್ ದ್..ಪಾಪ ತೋಜುಂಡು. ಜೋಕ್ಲು ಬುಲ್ತ್ಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು “ಅಬ ಆರ್ ಜೋಳಿಗೆಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊನೊಪೇರ್ಂದ್ “ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಇಂಬೆರ್ ದಾನೆ ಇಂಚಾಂದ್ ಏತೊ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ನಿದಾನೊಗೆ ತೆರಿಂಡ್..ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಡ್ ಪಕೀರನ್ನಗ್ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡ್ ನೆಲೆದಾಂತೆ ಪೋಯಿನವು.ಏತೊ ಸರ್ತಿ ಮನಸ್ ದ ಬೇನೆನ್ ಕೇನುನ ಜನ ಇಜ್ಜಿಡ ಕೋರಿ ಕೈಕಂಜಿಲೆಡನೆ ಪನೊಡಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

***
“ಮೂಲು ದೀಲಂಬೆಂದ್ “ಅಮ್ಮೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಮಡುನು ತಿರ್ತ್ ಜಾಯೆರ್.ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮರ.ಇನಿಯೆ ಮುಗಿಪೊಡು ಬರ್ಪಿ ವಾರಡ್ ಎರು ಕಟ್ಟೊಡು..ದನಿಕುಲು ಪಂಡೆರ್.ತರೆಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಬೇಲೆ ಸುರಾಂಡ್.ಚೆಕ್ಕೆನ್ ಕೆತ್ತ್ ಕೆತ್ತ್ ದ್ ಮರಕೊಂಜಿ ನಾಯೆರ್ದ ರೂಪೊ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ದೂರ ಕುಲ್ಲುದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ್ ನಯೆ ಚೆಕ್ಕೆನ್ ಪೆಜಿದ್ ಗೋಣಿಗ್ ದಿಂಜಾಯೆರೆ ಸುರುಮಲ್ತೆ.

ಕೆತ್ತ್ ಕೆತ್ತ್ ದ್ ನಾಯೆರ್ ತಯಾರಾಂಡ್. ಅಮ್ಮೆರ್ ತರೆತ ಬೈರಾಸ್ ಗಿರಿತ್ ದ್ ಬೆಗರ್ ಒಚ್ಚಿಯೆರ್.ದನಿಕುಲು ಮಜುರಿ ಒಟ್ಟುಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೆರ್. ಅಮ್ಮೆರ್ ಕೆಬಿತ ಇಡೆಟ್ ದೀನ ಬೀಡಿನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಮ್ಮು ಬುಡಿಯೆರ್.ಮಡುತ ಬಾಯಿ ಪನಿ ರಟ್ಟ್ಂದ್ಂಡ್. ಎಲ್ಲೆ ಆಚಾರಿ ಕೊಟ್ಯಗ್ ಕೊನೊವೊಡುಂಬೆ..ಅಮ್ಮೆರ್ ಪಂಡೆರ್. ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಂದು ಬತ್ತ್ ಂಡ್.ಗೋಣಿದ ಕಟ್ಟ ಎನ್ನ ತರೆಟ್ ದೀಯೆರ್.ಅಮ್ಮೆರ್ ರಡ್ಡ್ ಮಡುನು ರಡ್ಡ್ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ದೀಯೆರ್…ನಡತ..
***

“ದಾನೆ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುಜರ…”ತೋಮನ್ನೆ ಕೇನ್ನಗ ಅಮ್ಮೆರ್ ಮಡುನು ಜಾದ್ ತಟ್ಟಿದ ಪಿದಾಯಿ ದೀಯೆರ್..ಎನ್ನ ತರೆತ ಪುದೆನ್ಲ ಜಾದ್ ದೀಯೆರ್.ಉಲಯಿ ಪೊಗ್ಗಿಯೆರ್..ಗ್ಲಾಸ್ ಡ್ ಬತ್ತ್ ಂಡ್ ಗೋಂಕುದ ಗಂಗಸರ.ಚಾಕಣ್ಗ್ ಚಕ್ಕುಲಿ..ರಡ್ಡ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯೆರ್.ಅಯಿನ್ ಕರು ಕುರುಂದು ಅಗಿಲೆಕೊನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಪಟ್ಟಾಂಗಲಾ ಮುಗೀಂಡ್..‌ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದ್ ದೀಯೆರೆ ಪಂಡೆರ್.ತರೆಕ್ ಬೆರಿಕ್ ಪುದೆನ್ ದೀದ್ ಕುಡ ನಡತ.
***
ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತ್ ನಗ ಕೋರಿಲು ಕೂಡುದುಲಯಿ ಪೋತ.ತರೆತ ಪುದೆನ್ ಜಾನಗ..ಉಂದುವೆನ..ಯಾನ್ ಅರಿ ಮಿನಿ ಆದುಪ್ಪುಂದು ಗಿರೆತೆ…ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮೆರ್ ಬೆಂದ್ರ್ ಕಾಯ್ದ್ ದಾಂಡ ಕೇನ್ದ್ ಮೀಯೆರೆ ಪೋಯೆರ್.ರಾತ್ರೆ ಸೂಟು ಪಾಡ್ನ ಕೆರೆಂಗೆ ತಿನೊಡು ಪಂಡೆರ್ ಅಪ್ಪೆ.ನಟ್ಟಿಡ್ ಅಪ್ಪೆಲಾ ಉಸಾರ್.ಆಂಡ ಕಂಡೊದ ಕೆಸರ್ ತಾಗ್ ದ್ ಕೈತ ಚರ್ಮ ಕರದ್ಂಡ್.

***
ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಕಾರಮುದೆಲ್ಡ್ ಕಟ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಪೂಂಜೆ ಕೆಲೆಪುನಗ ಎಚ್ಚರಾಂಡ್.ಒಂಜಿ ಬರ ಬಲಿತೆ.. ತೋಡ ಬರಿಕ್.. ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ.. ತಾಲ್ ನ ಕುಕ್ಕುನು ಬೇಗ ಪೆಜಿಜಿಡ ಬೇತೆ ಏರಾಂಡ ಪೆಜಿಪೆರ್. ಮುಟ್ಟಾಳೆಡ್ ದೀದ್ ಕುಕ್ಕುನು ಕೊನ್ದು ಬನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಕುಸಿಯಾಂಡ್.ಕೋಡೆದ ಕುಂಡೋರಿದ ಕಜಿಪುಲಾ ಪೂರಾ ಮುಗಿದ್ಂಡ್. ಮದ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ರೇಸ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ಅಮ್ಮೆರ್ ಮಡುನು ಪಾಲೆಡ್ ದೀದ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬೇಗ ತಿಂದ್ ದ್ ಪಿದಾಡ್ಂಬೆ, ಆಚಾರಿನಡೆ ಕೊನೊವೊಡು…ಪಂಡೆರ್…
ಪಾಲೆದ ಕಟ್ಟನ್ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ದೀವೊಂದು ಆಚಾರಿಕೊಟ್ಯದಂಚಿ ನಡತೆ…
ಆ ಮಲ್ಲ ಮಡು ಪಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ ಪನ್ಲೆಕ ಕೇನುನ ಮಡು..ಅಂಚಾದೆ ಅಮ್ಮೆರ್ ಅಯಿನ್ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲಾ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್.ಆಚಾರಿನ ತೂಟು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಕೆರೆಂಗ್ ದಲೆಕ ಆನಗ ಪೋಡಿಗೆಲಾ ಆಂಡ್.ಕಾಂಡೆ ಪೆಜಿನ ಕುಕ್ಕುದ ನೆನಪಾಂಡ್.

****
ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತ್ ನಗ ನಟ ಮದ್ಯಾನ್ನ.ಅಪ್ಪೆ ಜಗಲಿಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಸೀಂಕ್ರ್ ಮನ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ .ಪುಗೆಲ್ ಡಿತ್ತಿ ಮಡುನು ಜಾದ್ ಜಗಲಿಡ್ ದೀಯೆ. ಮುಡಿ ಕಟ್ಯೆರೆ ಬಲ್ಲ್ ಪೀಂಟಾಯೆರೆ ಬಯಿನ್ ಚಂಡಿ ಮನ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ರ್ ಅಮ್ಮೆರ್. ನನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಯಾರಾಂಡ್.
ತೋಡುಗು ಕಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟೊಲೆನ್ ಗಿರಿಪುನ ಪೊರ್ತು. ಪನಿ ಎರ್ಕ್ ನ ನೀರ್ ಡ್ ನಲಿಪುನ ಮಡೆಂಜಿ ಮುಗುಡುಲೆನ್ ಪತ್ತುನವ್ವೇ ಕುಸಿ. ಆತಾನಗ ದಬಲ್ಲಂದ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ದ ಕೇಂಡ್.ಕೇನ್ ನಕುಲು ಪೂರಾ ಅಂಚಿ ಬಲ್ತೆರ್ ಕಂಡದ ಮೂಲೆಡೊಂಜಿ ಕೆದು. ಪಂತಿ ಪೆರೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಕೀರನ್ನೆ ತೋಜುಜೆರ್.ದಾಯೆ ಇಂಬೆರ್ ಲಾಗಿನ್ನ..ನೀರ್ಗ್ ಜಾರ್ದ್ ಬೂರ್ನೆನಂದು ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ ತೂನಗ ಪಕೀರನ್ನೆ ನೀರ್ಗ್ ಬೂರ್ನ ಕೊಡಪಾನನ್ ಮುರ್ಕುದು ದೆತ್ತ್ ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. “ಇಂಬೆರ್ ಈತ್ ಉಸಾರುಲ್ಲೆರಾಂದ್”ಏರಾ ಪೊಂಜೊವು ಪಂಡಿಲೆಕಾಂಡ್.

*****
ತೌತೆ ಕೊಯ್ದ್ ಲಾ ಆಂಡ್. ನೆಲಟ್ ದೀಂಡ ಕುರಿವುಂಡು. ತಾರೆದ ತಿರಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪಂಡೆರ್ ಅಮ್ಮೆರ್.ಕತ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾದ್ ಕುಂಡಚ್ಚಲೆಕ ಮಿತ್ತ್ ಪೋಯಿನಯೆ ಅಮ್ಮೆರ್ ತಿರ್ತ್ ರ್ದ್ ತೊಜಿಪಾಯಿ ತಿರಿನ್ ಕಡ್ತ್ ಪಾಡಿಯೆ. ತಿರಿ ಬಾಡಿಬೊಕ್ಕ ತೌತೆ ಅಜತ್ ಅಜತ್ ಒಲಿತ್ ದೀದ್ ಕೊರಿಯೆ..ಅಮ್ಮೆರ್ ಅಡ್ಡೊದ ತಲಕೆಗ್ ಕಟ್ಟೊಂದೇ ಪೋಯೆರ್. ಪರ್ಬ ಮುಟ್ಟಲಾ ಬರೊಡು, ಕಜಿಪುದ ತತ್ವಾರೊ ಪರಿಹರಿಪೊಡು.
ದನಿಕುಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ತೌತೆ ತಾರಾಯಿ ಕನಿ ದೀಯಿನ್ನೆ ಅಮ್ಮೆರ್ ರಡ್ಡೆರು ಮಾದಾಯೆರ್. ಕರಿನ ಜಾರ್ದೆಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಡ್ದ್ ಕೊನತಿನ ಎರ್ಲು. ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲ. ನಾಯೆರ್ ಲಾ ಪೊಸತ್. ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಆಡಾಂಡಲಾ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಸ್ವರೊಕು ಮಾದೊಂದೆ ಪೋಂಡು.ಕನಿತಾನಿ ತಿಕ್ಕುನ ಬಜಿಲ್ ಗ್ ಅಮ್ಮೆರ್ ಬರ್ಪುನೆನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ.
****

ಈತಾನಗ ಸಾಲೆದ ಪಾಸ್ ಪೈಲ್ಲಾ ಬತ್ತ್ ಂಡ್. ಮಗೆ ಎಸ್ಸೆಲ್ಸಿಡ್ ಪಾಸ್ಂದ್ ಅಮ್ಮೆರ್ ಪನ್ನಗ ಏತ್ ಕಲ್ತ್ಂಡಲಾ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಡೆ…ದನಿಕುಲೆ ಬುಡೆದಿ ರಾಗ ಒಯ್ತೆರ್..ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರವು ಒರ್ಗ್ ಜಿ. ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಏರೇರೆ ಕಂಡಡ್ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ್ ಕೆಸರ್ ಪುರಿಂಚಿನ ಯಾವು..ಜೋಕುಲಾಂಡಲ ಕಲ್ಪಡ್…ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪತ್ತಡ್..ಅಮ್ಮೆರೆನ ಉಲಯಿದ ಮನಸ್ ಅಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತ್ ಂಡ್. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜಾತ್ರೆಗೊಂಜಿ ಸರಿಕಟ್ಟ್ ಅಂಗಿ ದೆತ್ತ್ ಕೊರಿಯೆರೆಲಾ ಎತ್ತ್ ದ್ ಜಿ. ಗ್ರಾಮೊದ ದೈವೊಲೆನ ಬೂಳ್ಯ ದ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ತ್ ದ್ ಜಾತ್ರೆ ಕರೀದ್ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ಬೇಲೆದ ಪಡಿ ದೆತೊನೆರೆ ಕಾತ್ ಕುಲ್ಲುನಗ ಒಟ್ಟುಗೆ ಯಾನ್ಲಾ ಇತ್ತೆ.ಆ ಪಡಿಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕರ್ಚಿ ಆವೊಡು, ನನ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರುಂಡ ಕಾಲೇಜಿದ ಪೀಸ್ ಕರ್ಚಿಲಾ ಆವೊಡು….
ಪಡ್ಡೆಯಿಡ್ದ್ ಸಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನಗ ಬಾನ ಕಪ್ಪೇರೊಂದು ಪೋಂಡು.”ಮರ್ಯಾಲ ಬೇಗ ಸುರು ಆಪುಂಡಾಂದ್” ಪಂಡೆರ್ ಗುತ್ತಿನಾರ್.”ಕಿದೆತ ಮಾಡ್ ಒಂತೆ ಬೇಯೆರೆ ಉಂಡು,ಬಜಕ್ರೆ ಲಾ ಮುಟ್ಟೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಇತ್ತ್ ಂಡ್ ಂದ್ “ಅಮ್ಮೆರೆಡ ಪನ್ನಗ ಆವು ಪಂಡೆರ್.
******

ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಮರ ಜಾಪುನ್ನೆ ಬರ್ಸ ದೊರಿಂಡ್. ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಬುಡಂದೆ ಬತ್ತಿ ಬರ್ಸಗ್ ತೋಡು ತಮೆಲ್ ಂಡ್..ಕಂಡೊ ಪುನಿ ಆಯೆರೆ ಈಯೆರೆ ಒಂಜಾದ್ ಕಡಲಾಂಡ್.ಏರೆ ಕಂಡ,ಏರೆ ಜಾಗೆ, ಗಡಿ ಗುರ್ತ ಒವುಲಾ ತೋಜ್ಜಿ.ಕಂಡೊಡು ಕಟ್ಟಿ ಕೈಕಂಜಿಲು ಒಂತೆ ಪುಣಿತ ಆ ಮೈತ ಪಂತಿಗ್ ಎಕ್ಕಲ್ ನೆಕ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲೆಗ್ ಪಂತಿಲಾ ತೋಜ್ಜಿ, ಪುನಿಲಾ ತೋಜ್ಜಿ.
ಎರ್ಕಿ ಬೊಲ್ಲ ಜತ್ತಿಲೆಕೊನೆ ದನಿಕುಲು ಕೂಕುಲು ಪಾಡಿಯೆರ್.ಅಮ್ಮೆರ್ ತೋಡು ಕಡತೆರ್.
ಅಟ್ಟೊಡಿತ್ತಿ ಬಿತ್ತ್ ದ ಮುಡಿ ಅಮ್ಮೆರೆ ಕಟ್ಟ್ ನವು.ತಿರ್ತ್ ಬತ್ತ್ ಂಡ್.
ಎಲ್ಲೆ ಪೊಡಿಕ್ ದಪ್ಪೊಡು ಪಂಡೆರ್ ದನಿಕುಲು.

****
ನೇಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಆಯಿಲೆಕೊನೆ ಮುಗಲ್ ಲಾ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ಮರ್ಯಾಲ ಸುರು ಆಂಡ್.
ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆನೆ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಅಮ್ಮೆರ್ ನೊಗ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ನಾಯೆರ್ದ ಪುಡ್ಕಾಯಿ ಪತ್ತ್ಯೆರ್.
ಪಿರಾವುಡೆ ಸಾಲ್ ಸಾಲ್ ಐನ್ ಜೋಡು ಎರುಕುಲು.ಓ…ಪೊಡ ಪೊಡ..
ಉರಲ್ದ ಸ್ವರಟ್ ಬೈಲ್ ಗ್ ಬೆನ್ನಿದ ಜುವೊ ಕಳೆ ದಿಂಜಿಂಡ್..ಪಲಯಿ ಮುಟ್ಟುನಗ ಪಲಯಿಡ್ ಕುಲ್ಲಿಯೆರೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ.ಕಡೆಕ್ ಎರುನು ಗಿಡೆತ್ ದ್ ತೋಡುಡು ತಾರಿದ ಒಲಿಟ್ ದೆಕ್ಕ್ ದ್ ಕಟ್ಟ ಪುನಿಟ್ ಒಲಮೆ ಪಾಡಿಯೆರ್.
*****
ಅವ್ವೊಂಜಿ ದಿನ ಮದ್ಯಾನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಒಣಸಾದ್ ಕೈ ದೆಕ್ಕ್ ನಾತೆ. ತೋಡ ಬರಿರ್ದ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಂಡ್. ಬಲಿತೊಂದು ಪೋದು ತೂನಗ ಎರು ಬೊಲ್ಲೊಗು ಬೂರ್ದುಂಡು. ಬೊಲ್ಲಲಾ ತೋಡು ನಿಲಿಕೆ ಇತ್ತ್ ಂಡ್. ಒಯ್ಲ್ ಎರ್ಲೆ ನ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದಿತ್ತ್ ಂಡ್. ಅಮ್ಮೆರ್ ಎರುನು ಪತ್ತಿಯೆರೆ ತೋಡುದ ತಿರ್ತ ಪುಡೆಕ್ ಬಲಿತೆರ್.ಮುಂಡೆಯಿದ ಬಲ್ಲೆಡ್ ತೋಡುಗು ಜಪ್ಪೆರೆ ಸಾದಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ.ಗೋಲೆಮಾರ್ ದ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ತೋಡುಗು ಲಾಗ್ಯೆರ್. ಎರು ನೀಂದ್ ಲೆಕೊನೆ ಒಯ್ಲ್ ಗ್ ಕೈತಡೆ ಕೈತಡೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ತೋಡ ಬರಿತ ಮುಂಡೆಯಿದ ಬೇರ್ ನ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ನೀಂದ್ ಯೆರ್.ಒಯ್ಲ್ ಲಾ ಬಾರಿ ಉಂಡು. ಆಯಿನ ಆವಡ್ಂಡ್ ಂದ್ ಸತ್ಯೊಲೆನ್ ನೆನೆತೆರ್, ಎರುತಂಚಿ ಕೈ ನೀರಿಯೆರ್. ಅಮ್ಮೆರೆನ್ ತೂಪುನ್ನೆ ಎರು ಅಮ್ಮೆರ್ನಂಚಿಯೆ ಒಂದಿಯೆರೆ ಬೊಡಿ ಬೊಡ್ಚಿಲ್ ದೆತ್ತ್ ಂಡ್. ಕಡೆಕ್ ಲಾ ಬಲ್ಲ್ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್. ಬಲ್ಲ್ ಒಯ್ತ್ ತೋಡ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡಿಯೆರ್ ಮೂಂಕುದ ಬಲ್ಲ್ ಪತ್ತಿಯೆರ್. ಮಿತ್ತ್ ಡ್ ಪಕೀರನ್ನೆ ಬಲ್ಲ್ ನ್ ಬರಿತ ಪೊನ್ನಲಿಂಗೆದ ಮರಕ್ ಸುಂದಿಯೆರ್ . ಮಿತ್ತ್ ಬರ್ತ್ ದ್ ರಡ್ಡ್ ಜನಲಾ ಸೇರ್ದ್ ಎರುನು ಮಿತ್ತ್ ಕನತೆರ್.
****
ಏಣೆಲ್ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಳಕೇಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣೆಂಚಿಲ್ ಬತ್ತೆರ್ ಅಮ್ಮೆರ್. ದನಿಕುಲೆಗ್ ಮುಡಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಅಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡೆ ದನಿಕುಲು ಟಿಲ್ಲರ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ್ ಗೆಂದ್ ಸುದ್ಧಿಯಾಂಡ್.ಸುದ್ದಿ ನಿಜಲಾ ಆಂಡ್. ಎರು ಸಾಂಕೆರೆ ಬಂಙ ಆಪುಂಡುಗೆ.ಟಿಲ್ಲರ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಪ್ಪುನ ಜನಲಾ ಬತ್ತ್ಂಡ್..ಟಿಲ್ಲರ್ ದ ಮಲ್ಲ ಸ್ವರ ಉರಲ್ ದ ಎಲ್ಯ ಸ್ವರನ್ ನಿಂಗ್ ಂಡ್.ಅಮ್ಮೆರ್ ಪುನಿತ ಬರಿ ಕಡ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರೆ ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಕಿದೆಟಿತ್ತಿ ಎರುತ ಕೊಂಬು ಕಿರುಂಬುನಗ ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ನೀರ್ ಅರಿಂಡ್. ಪ್ರಾಯೊಲ ದಂಗೊಂದು ಬತ್ತ್ ಂಡ್.
*****

ಅವ್ವೊಂಜಿ ದಿನ ಉಸಾರ್ ದಾಂತೆ ಅಮ್ಮೆರ್ ಕಾಯೊ ಬುಡಿಯೆರ್, ದೇವೆರೆ ಪಾದ ಸೇರಿಯೆರ್(24/02/2001).
*****

ನಟ್ಟಿದ ಪೊಂಜೊವುಲಾ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪೋಯೆರ್. ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಎರ್ಲೆ ಗ್ ಗಿರಾಕಿಲು ಬರಿಯೆರೆ ಸುರುಮನ್ತೆರ್. ಅರಿ ದಿಂಜಾಯೆರೆ ಬಕ್ಕ್ ದ ಗೋಣಿ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಬೈಲ್ ದ ನಡುವೆ ರೋಡುಲಾ ಆಂಡ್. ಬರಿ ಮಣ್ಣ್ ದಾಂತೆ ಪುಣಿ ಕಂಡೊ ಸಮ ಆಂಡ್. ಮಾತೆರೆನ ಕೈಟ್ ಲಾ ಕಾಸ್. ಪೂರಾ ದೂಳು ರಾಪಾದ್ ಬಲಿಪುನಕುಲೆ. ಆನಿ ಕೆಸರ್ ಪುರಿಂಚಿನಾಕುಲುಲಾ ಇನಿ ಪುನಿಯೆ ನಡಪುನಗ ಕೆಸರಾವಂದಿಲೆಕ ಕುಂಟುನು ದೇರ್ತ್ ನಡತೆರ್. ಕಂಡೊ ಪಡೀಲಾಯಿಲೆಕೊನೆ ತೋಡುದ ಕಟ್ಟದ ಒಸರ್ ಆಜಿಂಡ್. ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಳಕೆ ಮಾಜಿದ್ ಏಣೆಲ್ ಮಾತ್ರೆ ಒರೀಂಡ್.ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಅವುಲಾ ಬಜ್ಜೆಯಿಡ್ ದಿಂಜಿಂಡ್.ಕೆಲವು ಕಂಡೊಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಮೈದಾನ ಆಂಡ್.ಕಂಡೊದ ದೆಂಬೆಲೆದ ಅಗೆಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್,ಬೈಲ್ ದ ಜುವೊಕಳೆ ಮಾಜಿಂಡ್.
*****
ಇನಿ ಅಮ್ಮೆರ್ ಒರಿಪಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಮಡು, ಕೊದಂಟಿ,ಕಲ್ಲೆಬಲ್ಲ್ , ಕುಂಬಾಯಿ ನಾಯೆರ್ ಎನನ್ ತೂದು ಬುಲ್ತಿಲೆಕಾಂಡ್..‌‌.

shankar

ಶಂಕರ ಕುಂಜತ್ತೂರು


Related News

ಚುಟುಕು ಕವನ
views 4253
ಮನಸು --------------- ಎಲ್ಲಿದೆ ಜೀವನ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಮನ ? ಎಲ್ಲವೂ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮನದೊಳಗೆ ಮನದ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನವೇ ಬರೀ ಹೆಣ ! ..... .... .... .... .... ... ...
ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ – ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವ -ಅಂದರೆ..?...
views 1961
ಆಷಾಡ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು 'ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ' ಅಥವಾ 'ವ್ಯಾಸಪೂರ್ಣಿಮೆ'ಯನ್ನು ಆಚರಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನ. ಅವರು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದ ವೇದವನ್ನ...
ತಲ್ಲಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ…...
views 736
ತಲ್ಣಣವಿರುವುದು ಕನ್ನಡ -ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ವಿವಿ ಯ ಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಭಾರತ-ಕರ್ನಾಟಕ -ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕೂಂಕಣಿ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ...
ಅಡ್ಡನಾಮಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ತುಳುವರು‌ ಉದ್ದ ನಾಮಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು...
views 1137
ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಕುಡು-ಅರಿ‌ ಎಸೆದು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿ‌ ಆರಾಧಕರಾದ ಶೂದ್ರರು‌ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಕುಲದ‌ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ, ನಾಗವಂಶಾಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾಗದಫನಕ್ಕಾಗ...
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?...
views 1289
ಸುಮಂಗಲಿಯರ ಹಬ್ಬ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಮ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಿನ ಪೂಜೆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದಿನ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಷ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *